Bài 8: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đồng hồ đếm ngược

27/07/2021 | 772 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Đồng hồ đếm ngược. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

hướng dẫn lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đồng hồ đếm ngược

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

 

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

đồng hồ đếm ngược lego spike prime

Dùng bộ não lego spike prime làm đồng hồ đếm ngược

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: nhấn nút bộ não sẽ đếm ngược thời gian

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()

while True:

if hub.left_button.was_pressed():

hub.light_matrix.write('3')
wait_for_seconds(1)
hub.light_matrix.write('2')
wait_for_seconds(1)
hub.light_matrix.write('1')
wait_for_seconds(1)
hub.light_matrix.off()
hub.speaker.beep(60, 0.5)
hub.speaker.beep(72, 0.5)

if hub.right_button.was_pressed():

hub.light_matrix.write('5')
wait_for_seconds(60)
hub.light_matrix.write('4')
wait_for_seconds(60)
hub.light_matrix.write('3')
wait_for_seconds(60)
hub.light_matrix.write('2')
wait_for_seconds(60)
hub.light_matrix.write('1')
wait_for_seconds(60)
hub.light_matrix.off()
hub.speaker.beep(60, 0.5)
hub.speaker.beep(72, 0.5)

 

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận