Bài 23: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cánh tay giả

27/07/2021 | 1104 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Cánh tay giả. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cánh tay giả

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp rap lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Cắt hình vuông

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor, ForceSensor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
motor_a = Motor('A')
motor_e = Motor('E')
force_sensor = ForceSensor('B')

motor_a.set_default_speed(100)
motor_e.set_default_speed(-100)
motor_a.set_stall_detection(False)
motor_e.set_stall_detection(False)
motor_a.set_stop_action('hold')
motor_e.set_stop_action('hold')

motor_a.run_to_position(0)
hub.speaker.beep(60)
hub.speaker.beep(72)

# để bộ phận giả bám vào cánh tay người khác
motor_a.run_for_seconds(1)
motor_e.run_for_seconds(1)

while True:

if hub.right_button.was_pressed():
# khiến bộ phận giả buông ra

motor_a.run_to_position(0)
motor_e.run_to_position(0)
break

if force_sensor.get_force_newton() > 5:

hub.light_matrix.show_image('SQUARE')

else:

hub.light_matrix.off()

wait_for_seconds(0.01)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận