Bài 13: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot hít đất

27/07/2021 | 837 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Robot hít đất. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot hít đất

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Sử dụng động cơ cỡ vừa với công suất 75%

lắp ráp lego spike prime

Hãy đảm bảo các động cơ được điều chỉnh chính xác để mô hình hoạt động đúng

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng thêm biến đếm số lần đứng lên

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Tính toán thêm số calo tiêu thụ

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, Motor
from spike.control import wait_until, wait_for_seconds
from spike.operator import equal_to

hub = PrimeHub()
app = App()
left_leg_motor = Motor('B')
right_leg_motor = Motor('F')
left_leg_motor.set_default_speed(50)
right_leg_motor.set_default_speed(-50)
left_leg_motor.start() right_leg_motor.start()

wait_until(hub.motion_sensor.get_orientation, equal_to, 'leftside')
right_leg_motor.stop()
left_leg_motor.stop()

app.play_sound('Sport Whistle 1')

for count in range(5):

left_leg_motor.set_default_speed(-50)
right_leg_motor.set_default_speed(50)
left_leg_motor.start()
right_leg_motor.start()
wait_until(hub.motion_sensor.get_orientation, equal_to, 'front')
right_leg_motor.stop()
left_leg_motor.stop() app.start_sound('Male Jump 1')
hub.light_matrix.write(count + 1)
wait_for_seconds(0.5)
left_leg_motor.set_default_speed(50)
right_leg_motor.set_default_speed(-50)
left_leg_motor.start()
right_leg_motor.start()
wait_until(hub.motion_sensor.get_orientation, equal_to, 'leftside')
right_leg_motor.stop()
left_leg_motor.stop()
wait_for_seconds(0.5)
​​

app.play_sound('Sport Whistle 2')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận