Mô hình 28 - Nhà thông minh Smart Home - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1907 |
0 Đánh giá

Mô hình 28 - Nhà thông minh Smart Home - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 28 - Nhà thông minh Smart Home - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Nhà thông minh Smart Home - Bộ Kit Microbit PH2.0

Nhà thông minh Smart Home - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

servo        P0
motor quạt    P1-P12
module ds1302    P2-P13-P15
DHT11        P8
relay bật đèn    P14
cảm biến chạm    P16
LCd        P19-20

Nhà thông minh Smart Home - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng đóng mở cửa

Nhà thông minh Smart Home - chức năng đóng mở cửa

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng tắt mở đèn

Nhà thông minh Smart Home - chức năng tắt mở đèn

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng bật tắt quạt

Nhà thông minh Smart Home - chức năng bật tắt quạt

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của cảm biến chạm và DHT11

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của cảm biến chạm và DHT11

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng màn hình LCD

Nhà thông minh Smart Home - chức năng màn hình LCD

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng gửi dữ liệu qua bluetooth

Nhà thông minh Smart Home - chức năng gửi dữ liệu qua bluetooth

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của nút A và B

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của nút A và B

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của nút AB

Nhà thông minh Smart Home - chức năng của nút AB

 

Nhà thông minh Smart Home - khai báo thiết bị

Nhà thông minh Smart Home - khai báo thiết bị

 

Nhà thông minh Smart Home - chức năng kết nối Bluetooth

Nhà thông minh Smart Home - chức năng kết nối Bluetooth

 

Chương trình chính của Nhà thông minh Smart Home - lập trình microbit

Chương trình chính của Nhà thông minh Smart Home - lập trình microbit

 

Chương trình điều khiển Nhà thông minh trên App Inventor

Chương trình điều khiển Nhà thông minh trên App Inventor

 

Kết nối bluetooth của Nhà thông minh trên App Inventor

Kết nối bluetooth của Nhà thông minh trên App Inventor

 

Kết nối bluetooth của Nhà thông minh trên App Inventor

Kết nối bluetooth của Nhà thông minh trên App Inventor

 

Khai báo các biến của chương trình Nhà thông minh trên App Inventor

Khai báo các biến của chương trình Nhà thông minh trên App Inventor

 

Xử lý thông tin nhận từ Microbit của Nhà thông minh trên App Inventor

Xử lý thông tin nhận từ Microbit của Nhà thông minh trên App Inventor

 

Cập nhật thông tin thời gian của Nhà thông minh trên App Inventor

Cập nhật thông tin thời gian của Nhà thông minh trên App Inventor

 

Gửi các lệnh điều khiển tới Nhà thông minh trên App Inventor

Gửi các lệnh điều khiển tới Nhà thông minh trên App Inventor


Tin tức liên quan

Bình luận