38 - Module thời gian thực DS1302 cho Microbit - Lập trình Microbit

21/10/2021 | 1064 |
0 Đánh giá

38 - Module thời gian thực DS1302 cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

38 - Module thời gian thực DS1302 cho Microbit - Lập trình Microbit

 

Kết nối module thời gian thực DS1302 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module thời gian thực DS1302 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Khai báo thư viện cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

Khai báo thư viện cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

 

Các lệnh cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

Các lệnh cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

 

Khai báo module thời gian thực DS1302 và màn hình LCD 1602 trong Lập trình microbit

Khai báo module thời gian thực DS1302 và màn hình LCD 1602 trong Lập trình microbit

 

Chuyển đổi các ngày trong tuần với module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

Chuyển đổi các ngày trong tuần với module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

 

Lấy thời gian từ module thời gian thực DS1302 và hiển thị lên màn hình LCD1602 trong Lập trình microbit

Lấy thời gian từ module thời gian thực DS1302 và hiển thị lên màn hình LCD1602 trong Lập trình microbit

 

Đặt thời gian cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit

Đặt thời gian cho module thời gian thực DS1302 trong Lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận