33 - Module nhận tia hồng ngoại cho Microbit - Lập trình Microbit

10/10/2021 | 906 |
0 Đánh giá

33 - Module nhận tia hồng ngoại cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

33 - Module nhận tia hồng ngoại cho Microbit - Lập trình Microbit

 

module nhận tia hồng ngoại

remote hồng ngoại

Remote hồng ngoại

 

Kết nối module nhận tia hồng ngoại với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module nhận tia hồng ngoại với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Khai báo module nhận tia hồng ngoại trong Lập trình microbit

Khai báo module nhận tia hồng ngoại trong Lập trình microbit

 

Các lệnh lập trình module nhận tia hồng ngoại trong Lập trình microbit

Các lệnh lập trình module nhận tia hồng ngoại trong Lập trình microbit

 

Đọc các giá trị nhận được từ remote hồng ngoại trong Lập trình microbit

Đọc các giá trị nhận được từ remote hồng ngoại trong Lập trình microbit

 

Bảng giá trị nhận được từ remote hồng ngoại trong Lập trình microbit

Bảng giá trị nhận được từ remote hồng ngoại trong Lập trình microbit

 

Lập trình Microbit điều khiển các sự kiện với các nút nhấn trên remote hồng ngoại

Lập trình Microbit điều khiển các sự kiện với các nút nhấn trên remote hồng ngoại


Tin tức liên quan

Bình luận