30 - Cảm biến độ ẩm DHT11 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

10/10/2021 | 1159 |
0 Đánh giá

30 - Cảm biến độ ẩm DHT11 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

30 - Cảm biến độ ẩm DHT11 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

Kết nối cảm biến độ ẩm DHT11 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối cảm biến độ ẩm DHT11 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Khai báo thư viện cho cảm biến độ ẩm DHT11 trong Lập trình Microbit

Khai báo thư viện cho cảm biến độ ẩm DHT11 trong Lập trình Microbit

 

Lập trình Khai báo cảm biến độ ẩm DHT11 trong Lập trình Microbit

Lập trình Khai báo cảm biến độ ẩm DHT11 trong Lập trình Microbit

 

Đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm DHT11 trong lập trình Microbit

Đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm DHT11 trong lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận