39 - Module kết nối wifi cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

21/10/2021 | 1731 |
0 Đánh giá

39 - Module kết nối wifi cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

39 - Module kết nối wifi cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

Kết nối module kết nối wifi với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module kết nối wifi với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Khai báo thư viện cho module kết nối wifi trong Lập trình microbit

Khai báo thư viện cho module kết nối wifi trong Lập trình microbit

 

Khai báo module kết nối wifi trong Lập trình microbit

Khai báo module kết nối wifi trong Lập trình microbit

 

Lập trình cho module kết nối wifi gửi dữ liệu lên ThingSpeak trong Lập trình microbit

Lập trình cho module kết nối wifi gửi dữ liệu lên ThingSpeak trong Lập trình microbit

Nhiệt độ Microbit

 

Ánh sáng Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận