Mạch ESP-01S ( ESP8266) kết nối wifi - hỗ trợ IoT, MQTT cho Microbit

110.000 đ 100.000 đ -9%

ESP-01S

Mạch ESP-01S ( ESP8266) kết nối wifi - hỗ trợ IoT, MQTT cho Microbit giúp Micro:bit kết nối Internet.

Sử dụng thư viện DoChoiSTEM-IoT được phát triển nhằm hỗ trợ cho việc lập trình Microbit, bao gồm các tính năng chính:
1. Kết nối với mạng Wifi
2. Gửi dữ liệu lên server thingspeak -> kết hợp với IFTTT để gửi email cảnh báo hoặc tin nhắn cảnh báo
3. Gửi & nhận dữ liệu lên Internet thông qua MQTT
4. Lấy thời gian từ Internet


Còn hàng
1

mạch ESP-01S

 

Mạch ESP-01S ( ESP8266) kết nối wifi - hỗ trợ IoT, MQTT cho Microbit giúp Micro:bit kết nối Internet.

Sử dụng thư viện DoChoiSTEM-IoT được phát triển nhằm hỗ trợ cho việc lập trình Microbit, bao gồm các tính năng chính:
1. Kết nối với mạng Wifi
2. Gửi dữ liệu lên server thingspeak -> kết hợp với IFTTT để gửi email cảnh báo hoặc tin nhắn cảnh báo
3. Gửi & nhận dữ liệu lên Internet thông qua MQTT
4. Lấy thời gian từ Internet

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit kết nối Wifi

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit kết nối Wifi

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit gửi dữ liệu lên ThingSpeak

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit gửi dữ liệu lên ThingSpeak

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit gửi &nhận dữ liệu bằng MQTT

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit gửi &nhận dữ liệu bằng MQTT

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit lấy thời gian từ Internet

Thư viện DoChoiSTEM-IoT giúp Microbit lấy thời gian từ Internet

Sản phẩm liên quan