Tam Quốc Lego Minifigures - mô hình Lego Tam Quốc

Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa được mô phỏng lại bằng các mô hình nhân vật lego minifigures, bao gồm các danh tướng Ngụy, Thục, Ngô, các chiến mã và các mô hình bối cảnh lego tam quốc.

Các danh tướng: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Trương Liêu ...

120 hồi truyện Tam Quốc Lego Minifigures sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thời kỳ Tam Quốc phân tranh thông qua các nhân vật lego minifigures. Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa là 1 trong 4 đại tác phẩm hay nhất của văn học TQ. Bản dịch bằng lego minifigures của Đồ Chơi STEM sẽ giúp bạn thấy thú vị với nhiều hình ảnh và bối cảnh đẹp.

Giới thiệu Tam quốc Lego Minifigures

Hồi 1

Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa,

Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công

Hồi 2

Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu,

Hà Quốc Cửu mưu giết quan hoạn

Hồi 3

Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên,

Dùng Xích Thố, Lý Túc dụ Lữ Bố

Hồi 4

Phế Thiếu Đế, Trần Lưu lên ngôi,

Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm

Hồi 5

Phát hiệu triệu, các trấn theo Tào Công,

Phá cửa quan, tam anh chiến Lữ Bố

Hồi 6

Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn,

Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên trái ước

Hồi 7

Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn,

Tôn Kiên sang sông đánh Lưu Biểu

Hồi 8

Vương tư đồ khéo dụng kế Liên hoàn,

Đổng thừa tướng náo động Phụng Nghi Đình

Hồi 9

Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp Tư đồ,

Chiếm Tràng An, Lý Thôi nghe Giả Hủ

Hồi 10

Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa,

Báo thù bố, Tào Tháo cất quân

Hồi 11

Lưu Bị cứu Khổng Dung ở Bắc Hải,

Lữ Bố phá Tào Tháo thành Bộc Dương

Hồi 12

Đào Khiêm ba lần nhượng Từ Châu,

Tào Mạnh Đức một phen đánh Lữ Bố

Hồi 13

Lý Thôi, Quách Dĩ ột trận giao tranh,

Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá

Hồi 14

Tào Mạnh Đức dời giá đến Hứa Đô,

Lữ Phụng Tiên đang đêm cướp Từ quận

Hồi 15

Thái Sử Từ ham đấu Tiểu Bá Vương,

Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ

Hồi 16

Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích,

Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân

Hồi 17

Viên Công Lộ cất bảy cánh quân,

Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng

Hồi 18

Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc,

Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi

Hồi 19

Thành Hạ Phì, Tào Tháo dụng binh,

Lầu Bạch Môn, Lữ Bố tuyệt mệnh

Hồi 20

Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền,

Đổng Quốc Cửu dâng chiếu trong nội các

Hồi 21

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng,

Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ

Hồi 22

Viên, Tào cất ba quân mã bộ,

Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu

Hồi 23

Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc,

Cát Thái Y đầu độc bị hình

Hồi 24

Quốc tặc hành hung giết quý phi,

Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu

Hồi 25

Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ba ước,

Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây

Hồi 26

Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng,

Quan Vân Trường treo ấn gói vàng

Hồi 27

Mỹ Nhiệm Công cưỡi ngựa ba nghìn dặm,

Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan

Hồi 28

Chém Sái Dương, anh em hòa giải,

Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa

Hồi 29

Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát,

Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông

Hồi 30

Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận,

Cướp Ô Sào, Mạnh Đức cướp lương

Hồi 31

Tào Tháo phá Bản Sơ ở Thương Đình,

Huyền Đức sang Kinh Châu nhờ Lưu Biểu

Hồi 32

Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng,

Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế

Hồi 33

Tào Phi nhân loạn lấy Châu Thị,

Quách Gia dặn kế định Liêu Đông

Hồi 34

Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín,

Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê

Hồi 35

Huyền Đức qua Nam Chương gặp ẩn sĩ,

Đan Phúc đến Tân Dã tiếp minh công

Hồi 36

Huyền Đức dùng mẹo lấy Phàn Thành,

Nguyên Trực tế ngựa tiến Gia Cát

Hồi 37

Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ,

Lưu Huyền Đức ba lượt đến lều tranh

Hồi 38

Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba,

Tôn Thị báo thù, Trường Giang đại chiến

Hồi 39

Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế,

Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh

Hồi 40

Sái phu nhân bàn hiến Kinh Châu,

Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã

Hồi 41

Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông,

Triệu Tử Long phò tá ấu chúa

Hồi 42

Trương Phi đại náo cầu Tràng Bản,

Lưu Bị thua chạy cửa Hán Tân

Hồi 43

Gia Cát Lượng khua lưỡi bẽ bọn nho,

Lổ Tử Kính dùng sức bác lời chúng

Hồi 44

Khổng Minh dùng kế kích Chu Du,

Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo

Hồi 45​​​​​​​

Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh,

Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo

Hồi 46

Dùng chước lạ, Khổng Minh mượn tên,

Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục

Hồi 47

Hán Trạch dâng thư giả hàng,

Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế

Hồi 48​​​​​​​

Mở yến tiệc, Tào Tháo ngâm thơ,

Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ

Hồi 49

Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong,

Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa

Hồi 50

Gia Cát Lượng khéo tính đường Hoa Dung,

Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo

Hồi 51​​​​​​​

Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô,

Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn

Hồi 52

Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc,

Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương

Hồi 53

Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết,

Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua

Hồi 54​​​​​​​

Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền,

Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới

Hồi 55

Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân

Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn

Hồi 56

Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước,

Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du

Hồi 57​​​​​​​

Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang,

Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc

Hồi 58

Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù,

Tào A Man cắt râu vứt áo

Hồi 59

Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu,

Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại

Hồi 60​​​​​​​

Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Thu,

Bàn Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục

Hồi 61

Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu,

Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man

Hồi 62

Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng,

Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công

Hồi 63​​​​​​​

Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống,

Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan

Hồi 64

Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm,

Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu

Hồi 65

Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh,

Huyền Đức nhận chức đất Tây Thục

Hồi 66​​​​​​​

Quan Vân Trường một đao tới hội,

Phục Hoàng Hậu vì nước bỏ mình

Hồi 67

Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công,

Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng

Hồi 68

Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh,

Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo

Hồi 69​​​​​​​

Bói Chu Dịch, Quản Lộ biết cơ,

Đánh Tào Man, năm người tử tiết

Hồi 70

Trương Phi khỏe dùng mưu lấy Ngão Khẩu Ải,

Hoàng Trung già bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn

Hồi 71

Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi,

Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều

Hồi 72​​​​​​​

Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung,

Tào A Man thu quân về Tà Cốc

Hồi 73

Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương,

Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận

Hồi 74

Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến,

Quan Công khơi dòng nước, diệt bảy đạo quân

Hồi 75​​​​​​​

Quan Vân Trường cạo xương chữa thuốc,

Lã Tử Minh áo trắng sang đò

Hồi 76

Từ Công Minh đánh Miện Thủy,

Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành

Hồi 77

Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh,

Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần

Hồi 78​​​​​​​

Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc,

Trối trăn truyền lại, hết số gian thần

Hồi 79

Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ,

Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội

Hồi 80

Tào Phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu,

Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống

Hồi 81​​​​​​​

Vội báo thù, Trương Phi bị hại,

Mong rửa hận, tiên chủ cất quân

Hồi 82

Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích,

Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân

Hồi 83

Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân,

Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng

Hồi 84

Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh,

Khổng Minh khéo bày bát trận đồ

Hồi 85

Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi,

Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo

Hồi 86

Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn,

Từ Thịnh hỏa công, phá quân Ngụy Chủ

Hồi 87

Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân,

Chống thiên binh, Man vương bị bắt

Hồi 88

Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng,

Biết trá hàng, Mạch Hoạch ba phen bị bắt

Hồi 89

Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo,

Nam Man vương năm lượt vào tròng

Hồi 90

Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man,

Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch

Hồi 91

Tế sông Lư, thừa tướng rút quân,

Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu

Hồi 92

Triểu Tử Long ra sức giết năm tướng,

Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành

Hồi 93

Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh,

Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng

Hồi 94

Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương,

Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt

Hồi 95

Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình,

Võ Hầu gãy đàn đuổi Trọng Đạt

Hồi 96

Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc,

Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu

Hồi 97

Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lầng dâng biểu,

Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư

Hồi 98

Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu,

Úp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận

Hồi 99

Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy,

Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên

Hồi 100

Quân Hán cướp trại, phá Tào quân,

Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt

Hồi 101

Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần,

Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo

Hồi 102

Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều,

Gia Cát Lượng chế ra trâu máy, ngựa gỗ

Hồi 103

Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn,

Gõ Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao

Hồi 104

Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời,

Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía

Hồi 105

Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang,

Ngụy chủ dỡ lấy mâm thừ lộ

Hồi 106

Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình,

Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng

Hồi 107

Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã,

Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu

Hồi 108

Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh,

Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế

Hồi 109

Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy,

Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy

Hồi 110

Văn Ương một ngự thoái quân hùng,

Bá Ước men sông phá giặc lớn

Hồi 111

Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước,

Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu

Hồi 112

Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết,

Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh

Hồi 113

Đinh Phụng lập mẹo đánh Tôn Lâm,

Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải

Hồi 114

Tào Man ruổi xe chết cửa nam,

Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy

Hồi 115

Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm,

Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ

Hồi 116

Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân,

Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh

Hồi 117

Đặng Sĩ Tái qua núi Âm Bình,

Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc

Hồi 118

Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử,

Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công

Hồi 119

Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão,

Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa

Hồi 120

Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay,

Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất

 

LEGO TAM QUỐC - NƯỚC THỤC

tam quốc lego minifigures

Lego Tam Quốc - 36 Nhân vật Lego - Tam Quốc Lego Minifigures

lego tam quốc Lưu Bị

Lưu Bị

lego tam quốc Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

lego tam quốc Quan Vũ

Quan Vũ

lego tam quốc Trương Phi

Trương Phi

lego tam quốc Triệu Vân

Triệu Vân

lego tam quốc Hoàng Trung

Hoàng Trung

lego tam quốc Mã Siêu

Mã Siêu

lego tam quốc Khương Duy

Khương Duy

lego tam quốc Ngụy Diện

Ngụy Diện

lego tam quốc lính Thục

Lính Thục

lego tam quốc lính Thục

Lính Thục

( Giá rẻ hơn 1/2 - giao ngẫu nhiên vũ khí )

LEGO TAM QUỐC - NƯỚC NGỤY

tam quốc lego minifigures

Lego Tam Quốc - 36 Nhân vật Lego - Tam Quốc Lego Minifigures

lego tam quốc Tào Tháo

Tào Tháo

lego tam quốc Tào Phi

Tào Phi

lego tam quốc Quách Gia

Quách Gia

lego tam quốc Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

lego tam quốc Trương Liêu

Trương Liêu

lego tam quốc Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

lego tam quốc Hứa Chử

Hứa Chử

lego tam quốc Điển Vi

Điển Vi

lego tam quốc Từ Hoảng

Từ Hoảng

lego tam quốc Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

lego tam quốc Nhạc Tiến

Nhạc Tiến

lego tam quốc Vu Cấm

Vu Cấm

lego tam quốc Trương Hạ

Trương Hạ

lego tam quốc Trương Xuân Hoa

Trương Xuân Hoa

lego tam quốc lính Ngụy

Lính Ngụy

lego tam quốc lính Ngụy

Lính Ngụy

( Giá rẻ hơn 1/2 - giao ngẫu nhiên vũ khí )

LEGO TAM QUỐC - NƯỚC NGÔ

tam quốc lego minifigures

Lego Tam Quốc - 36 Nhân vật Lego - Tam Quốc Lego Minifigures

lego tam quốc Tôn Quyền

Tôn Quyền

lego tam quốc Chu Du

Chu Du

lego tam quốc Lỗ Túc

Lỗ Túc

lego tam quốc Lã Mông

Lã Mông

lego tam quốc Lục Tốn

Lục Tốn

lego tam quốc Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

lego tam quốc Cam Ninh

Cam Ninh

lego tam quốc Hoàng Cái

Hoàng Cái

lego tam quốc Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

lego tam quốc Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

lego tam quốc lính Ngô

Lính Ngô

lego tam quốc lính Ngô

Lính Ngô

( Giá rẻ hơn 1/2 - giao ngẫu nhiên vũ khí )

LEGO TAM QUỐC - QUẦN HÙNG

tam quốc lego minifigures

Lego Tam Quốc - 36 Nhân vật Lego - Tam Quốc Lego Minifigures

lego tam quốc Đổng Trác

Đổng Trác

lego tam quốc Điêu Thuyền

Điêu Thuyền

lego tam quốc Lữ Bố

Lữ Bố

lego tam quốc lính quần hùng

Lính Quần Hùng

lego tam quốc lính quần hùng

Lính Quần Hùng

( Giá rẻ hơn 1/2 - giao ngẫu nhiên vũ khí )

NGỰA LEGO TAM QUỐC

tam quốc lego minifigures

Lego Tam Quốc - 8 loài ngựa - Tam Quốc Lego Minifigures

ngựa lego tam quốc ngọc sư tử

Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử

ngựa lego tam quốc Đích Lư

Đích Lư

ngựa lego tam quốc Xích Thố

Xích Thố

ngựa lego tam quốc Ô Vân

Ô Vân

ngựa lego tam quốc

ngựa lego tam quốc

Bôn Lôi

ngựa lego tam quốc

Kinh Phàm

Bạch Cáp

ngựa lego tam quốc

Vương Truy - Hắc Vân

Tuyệt Ảnh - Mộng Ảnh

ngựa lego tam quốc

Liêu Nguyên Hỏa

Lý Phi Sa

MÔ HÌNH LEGO TAM QUỐC

tam quốc lego minifigures

8 Mô hình Lego Tam Quốc - Tam Quốc Lego Minifigures

kết nghĩa vườn đào mô hình lego tam quốc

Kết nghĩa vườn đào

tam cố thảo lư mô hình lego tam quốc

Tam cố thảo lư

liên hoàn kế mô hình lego tam quốc

Liên Hoàn Kế

Thái Sử Từ ham đấu Tôn Sách mô hình lego tam quốc

Thái Sử Từ ham đấu Tôn Sách

không thành kế mô hình lego tam quốc

Không thành kế

uống rượu luận anh hùng mô hình lego tam quốc

Uống rượu luận anh hùng

quan vũ cạo xương chữa thuốc mô hình lego tam quốc

Quan Vũ cạo xương chữa thuốc

quốc sắc thiên hương mô hình lego tam quốc

Quốc sắc thiên hương

 

Ưu điểm của sản phẩm Lego Tam Quốc này:

 • Nhựa ABS nguyên sinh cao cấp thân thiện với môi trường không độc hại
 • Đồ chơi lắp ráp thúc đẩy sức sáng tạo và giúp phát triển trí tuệ toàn diện
 • Dành cho người lớn tuổi tạo niềm đam mê thú vui riêng giúp giảm căng thẳng sau giờ làm việc vất vả

Lưu ý gì khi chọn đồ chơi STEM - đồ chơi DIY

 • Nên đọc nhãn hướng dẫn để chọn lựa sản phẩm phù hợp với lứa tuổi phát triễn của trẻ.

 • Cảm nhận xem món đồ chơi đó có hợp với tính khí, thói quen và hành vi của con mình hay không.

Các đặc điểm của Đồ chơi STEM:

766B/44 Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM

028 38 300221 - 0908 110586

500 VND - 500.000 VND

 • Tập hợp các thương hiệu đồ chơi nổi tiếng.

 • Cung cấp trải nghiệm vui chơi và học tập cùng các con của bạn.

 • Có được sản phẩm chất lượng phù hợp nhu cầu với giá cả hợp lý.

 • Cập nhật các thông tin, kiến thức về sản phẩm mới nhất.
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Ngoài ra, chúng tôi còn có các chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

 • Liên hệ với chúng tôi:

   

phân phối đồ chơi

ĐỒ CHƠI STEM

Hot line: 0908.110586

Email: dochoistemthongminh@gmail.com

500 VND - 500.000 VND